ALSO Favorites

Laden

  Terug naar homepage


  ALGEMENE VOORWAARDEN ALSO FAVORITES PROGRAMMA

  1. ALSO Favorites is gebaseerd op een puntensysteem waarbij punten worden toegekend op basis van de gekochte producten. De toegekende punten worden periodiek bijgewerkt en op de website getoond, en geven de deelnemers het recht om een keuze te maken uit de producten die op deze website worden aangeboden.
  2. Voor de deelname aan het Spaarprogramma dient iedere Deelnemer akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Deelnemersvoorwaarden. Op het Spaarprogramma en alle bestellingen van Deelnemer in het kader van het Spaarprogramma zijn uitsluitend deze Deelnemersvoorwaarden van toepassing. Eventuele andere algemene voorwaarden of een verwijzing daarnaar worden door Sparco niet aanvaard.  
  3. Sparco is niet verplicht de volledige of gedeeltelijke waarde van de producten in geld uit te betalen.
  4. Deelnemer kan  geen aansprak maken op (cashback)promoties of andere acties van leveranciers op de in dit programma aangeboden producten.
  5. Sparco en ALSO Nederland BV behouden zich het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen, punten niet toe te kennen of om punten in mindering te brengen.
  6. Sparco en de deelnemende bedrijven hebben het recht om te allen tijde aangeboden punten te weigeren en in te trekken wanneer zij vermoeden dat er sprake is van fraude, bedrog of misbruik van de aanbieding of als – naar hun oordeel – Sparco of de deelnemende bedrijven schade zullen ondervinden. In dergelijke gevallen heeft Sparco het recht om de politie hiervan op de hoogte te brengen.
  7. In het geval van omstandigheden waarop Sparco geen invloed heeft, heeft Sparco het recht om ALSO Favorites op te schorten of te beëindigen.
  8. Sparco accepteert geen aansprakelijkheid voor belastingen die de deelnemer mogelijk dient te betalen als gevolg van deelname aan ALSO Favorites .
  9. Sparco en ALSO Nederland BV hebben het recht om de voorwaarden van ALSO Favorites, evenals de producten die kunnen worden verkregen en de wijze waarop de punten worden berekend, eenzijdig op grond van beschikbaarheid en/of de prijzen te wijzigen.
  10. Sparco accepteert geen aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden en drukfouten op de site voor de promotie. Mochten er geschillen voortvloeien uit of betrekking hebben op ALSO Favorites, dan wordt de beslissing bij deze geschillen uitsluitend aan het management van Sparco overgelaten.
  11. Gedurende ALSO Favorites hebben deelnemers het recht om punten in te wisselen voor producten die worden aangeboden in het kader van ALSO Favorites. Deelnemers dienen producten online te bestellen via de website van ALSO Favorites. Deelnemers weten en gaan ermee akkoord dat ALSO Favorites in alle gevallen wordt beëindigd wanneer de leveringsovereenkomst tussen ALSO Nederland BV en Sparco eindigt. Wanneer ALSO Favorites wordt beëindigd, hebben deelnemers het recht om tot maximaal 1 maand na de beëindiging hun punten in te wisselen voor producten. Na deze datum vervallen de punten en kunnen deelnemers geen rechten meer geldend maken bij Sparco.
  12. Er wordt alles aan gedaan om de producten binnen 2 tot 4 weken te leveren.
  13. Wanneer de geleverde producten gebreken vertonen, moet dit binnen zeven dagen worden gemeld aan Sparco International BV door middel van een aangetekende brief onder vermelding van ALSO Favorites van Sparco. Het is niet toegestaan de geleverde producten te retourneren zonder toestemming van Sparco International BV. Deze toestemming wordt alleen verleend in het geval van fabricagefouten en/of fouten bij de levering. U dient de betreffende producten terug te zenden in de originele verpakking en met de originele pakbon.
  14. Sparco geeft geen enkele garantie wat betreft de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de in het kader van ALSO Favorites aangeboden producten, onverminderd de door de leverancier van deze producten geboden wettelijke garantie.
  15. Deelnemers dienen zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het inzenden van formulieren die betrekking hebben op de garantie. Deelnemers kunnen in geen geval meer rechten bij Sparco International BV geldend maken dan de rechten die voortvloeien uit de garantie die is gegeven door de leverancier van het artikel. De door Sparco geleverde pakbon maakt deel uit van het garantiebewijs.
  16. Deze algemene voorwaarden voor ALSO Favorites zijn een aanvulling op de algemene verkoopvoorwaarden van Sparco International BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Hilversum op 10 september 2001, nr. 32082423. Sparco accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade of winstdervingen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Sparco beperkt tot het factuurbedrag van het door de deelnemer bestelde product.
  17. Alle gegevens die Sparco verkrijgt in het kader van het Spaarprogramma worden verwerkt conform de vigerende privacy wet- en regelgeving. Volledigheidshalve wordt verwezen naar het privacy statement, welke te vinden is op de internetsite van Sparco en welke onderdeel uitmaakt van deze Deelnemersvoorwaarden.
  18. Door deel te nemen aan ALSO Favorites, gaat de deelnemer automatisch akkoord met deze voorwaarden.